کرونا گردشگری را ضربه فنی کرد
۸۱

کرونا گردشگری را ضربه فنی کرد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس به وضعیت گردشگری داخلی و آسیب‌های ناشی از کرونا اشاره و اضافه کرد: کرونا گردشگری را ضربه فنی کرد و بسیاری از شرکت‌های قدرتمند در دنیا ورشکسته شدند.

Mahampg.ir - Copyright © 2019 - All rights reserved